woschdog
w.v.wizlsperger * ditsch, skrepek

schwü is heit scho seit da fruah
di vogaln singan ned
si tuan nua redn

hinta d' heisa mand ma
head di wöd auf
so schdü is heit, so goa ka luft

keazngrod schdeds gros und zidad
fresch heasd ka, nedamoi grodn

nua von weid
a woschmaschin

retour