woschdog

text: w.v.wizlsperger
musik: heinz ditsch, paul skrepek


schwü is heit scho seit da fruah
di vogaln singan ned, si tuan nua redn
hinta d' heisa mand ma head di wöd auf
so schdü is heit, so goa ka luft

keazngrod schdeds gros und zidad
fresch heasd ka, nedamoi grodn
nua von weid a woschmaschin