inG

text: w.v.wizlsperger
musik: paul skrepek


die gerda hod an gschamstara
an glosscheabmbongo mid an gschau wia a golatschn
a gschdö wia a gsöchds, owa gamsig wia a guglhubf
mid gugaschekkn auf die gogaln

a gscheada greidsalschreiwa mid gagalgöwe goisara
gestan haums gschuasdad in da geangroßgarasch
so a blamasch, a riesn blamasch

so dsum gschbaß a bissal flörtn
bitte jo, des dan heit ole fraun
i finds klass, wauns unta d' leid kumd
owa muas si dea glei driwahaun?

a jeda waß, a i hob gwalidätn: i schbü schach, rulet und bakara
i kaun auf bfead und fuasboi wetn und karamboischbün tua i a
owa d' gerda gibd ma glot den weisl, weu si dea sauwa eibaggd hod
i wa a gean groß in dera garasch … owa leida: nua a blamasch, a riesn blamasch

gschnaksld haums gestan in da geangroßgarasch
die gerda und ia gschdobfda godankäula
a gfeandsdes gfris das gfäuda ned ged
dea graupade graudara, dea gachbrunzade growla, des gschmiade grischbindl
hods gnedig in da gattehosn
es is ois ghubfde wia ghadschde
gestan haums gschuasdad in da geangroßgarasche
so a blamasch, eine riesen blamasche